بازدید کارگروه پسماند شهرستان نیشابور از شرکت پارس پلاستیک فیروزه نیشابور