به سایت شرکت پارس پلاستیک فیروزه نیشابور خوش آمدید.

بازدید کارگروه پسماند شهرستان نیشابور از شرکت پارس پلاستیک فیروزه نیشابور